Customer Service : LINE ID @beauticool
สมัครสมาชิก | | แจ้งชำระเงิน | |
     เพิ่มในถุงสินค้าแล้ว
x
รายการล่าสุด (แสดงผล 10 รายการ)
ถุงสินค้า

( 0 )
แจ้งชำระเงิน

Rati

RATI ผลิตภัณฑ์ส ําหรับคนรักกํารดูแลร่ํางกําย ด้วยวิธีที่เป็นธรรมชําติที่สุด

RATI คือผลิตภัณฑ์ดูแลร่ํางกํายที่เชื่อว่ํา สํารอําหํารและแร่ธําตุอะไรที่เรําสํามํารถสัมผัสอําหํารได้และไม่มีอันตรํายต่อ
ร่ํางกําย ก็ย่อมต้องปลอดภัยกับผิวหนังของเรํา จึงเป็นแนวคิดในกํารพัฒนําผลิตภัณฑ์ดูแลร่ํางกํารจํากแร่ธําตุปรําศจําก
สํารเคมีสังเครําะห์ที่เป็นอันตรํายต่ํางๆ ที่อําจก่อให้เกิดกํารแพ้หรือกํารระคํายเคืองใดๆกับร่ํางกํายของเรําได้

“ธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัวฝน คือกํารท ําโรงงํานเคมีและแร่ธําตุท ําให้เรําเป็นผู้เชี่ยวชําญด้ํานเคมีและแร่ธําตุต่ํางๆอยู่
แล้ว และสํารส้มก็เป็นหนึ่งในแร่ธําตุที่ท ํามําตลอด ท ําให้ฝนสังเกตว่ํา สํารส้มระงับกลิ่นกํายในท้องตลําดส่วนใหญ่นั้นเป็น
เกรดที่ใช้บ ําบัดน ้ํา ไม่ใช่เกรดส ําหรับอําหําร (Food Grade) ที่มีควํามปลอดภัยสูงกว่ํา เรําจึงได้พัฒนําแบรนด์ RATI ของ
เรําขึ้นมําเพื่อเป็นตัวเลือกให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่ํา ผู้ใช้จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภําพและปลอดภัยกับร่ํางกํารเขําจริงๆ” คุณ
ฝน รติรส จุลชําต ผู้ก่อตั้งและ Chief Executive Officer จําก RATI กล่ําว

ด้วยแนวคิดที่อยํากจะพัฒนําสินค้ําที่ปลอดภัยที่สุด RATI จึงวิจัยและพัฒนําสินค้ําโดยค ํานึงถึงกํารใช้คุณสมบัติของแร่
ธําตุและสํารอําหํารตํามธรรมชําติให้เกิดคุณสมบัติในกํารดูแลร่ํางกํายให้มีประสิทธิภําพสูงสุด เลือกใช้วัตถุดิบสํารส้มเกรด
ที่มีคุณภําพดีที่สุด จึงออกมําเป็นผลิตภัณฑ์ RATI : All Natural Deodorant และ RATI : HAPPY FEET สเปรย์ระงับ
กลิ่นกํายจํากสํารสม้ บรสิทุ ธิ์เกรดที่ปลอดภัยที่สุด (Food Grade)

RATI : All Natural Deodorant คือ สเปรยร์ะงบั กลิ่นกํายจํากสํารสม้ บรสิทุ ธิ์เกรดที่สํามํารถน ํามําล้ํางผักผลไม้ได้
(Food Grade) มีควํามปลอดภัยสูง ซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งกํารเกิดแบคทีเรียและกลิ่นไม่พึงประสงค์บริเวณใต้วงแขนอย่ําง
เป็นธรรมชําติ และมีวิตํามินบี3 ที่สกัดจํากข้ําวกล้องธรรมชําติ ช่วยให้ผิวใต้วงแขนเรียบเนียน ดูกระจ่ํางใส โดยปรําศจําก
สํารกันเสีย น ้ําหอม แอลกอฮอลล์ หรือสํารสังเครําะห์ต่ํางๆที่อําจก่อให้เกิดอํากํารแพ้ กํารระคํายเคือง ซึ่งอําจทิ้งครําบขําว
ครําบเหลืองไว้บนเสื้อ หรือมีกลิ่นมํารบกวนน ้ําหอมของผู้ใช้ ท ําให้มั่นใจได้ว่ําปลอดภัยต่อผิวที่อ่อนโยนได้วงแขน โดย
แนวคิดนี้ก็ได้น ํามําพัฒนํากับ RATI : Happy Feet สเปรย์ป้องกันกลิ่นบริเวณเท้ํา ที่เพิ่มเติมสํารสกัดจํากชํา spearmint
ซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งแบคทีเรียโดยธรรมชําติ

ด้วยภําพลักษณ์ของค ําว่ําสํารส้มแบบเดิมดั้งเดิม อําจจะดูเชย ท ําให้ไม่กล้ําหยิบมําใช้ หรือไม่เหมําะต่อกํารวํางโชว์ใน
ห้องน ้ํา RATI จึงได้ออกแบบสเปรย์สํารส้มของเรําให้ดู Modern และ มีควําม Fashion เพื่อปรับภําพลักษณ์ของสํารส้ม
ในมุมมองของผู้ใช้

นอกจํากนี้แบรนด์ RATI ยังพัฒนํา C-Spoon ผงวิตํามินซีสด 100% เกรดอําหํารและยํา ส ําหรับให้ผู้ใช้สํามํารถเติม
สํารอําหํารให้แก่ผิวได้ด้วยตนเองเป็นกําร DIY โลชั่นโดยกํารน ําไปผสมกับโลชั่นและครีมบ ํารุงผิวต่ํางๆ ที่ผู้ใช้มีอยู่เดิมที่
บ้ําน เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติกํารสร้ําง คอลลําเจนใต้ผิวหนัง และช่วยขจัดเซลล์ผิวหนังเก่ํา ท ําให้ผิวหนังใหม่มีควํามเรียบ
ลื่น ยืดหยุ่นดูสุขภําพดี และดูกระจ่ํางใสขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกอย่ํางของเรํารวมถึงสินค้ําที่จะพัฒนําเพิ่มเติมในอนําคตก็จะ
อยู่บนพื้นฐํานของกํารใช้แร่ธําตุและสํารอําหํารจํากธรรมชําติให้มีประสิทธิภําพสูงสุด เพื่อเป็นสินค้ําทํางเลือกส ําหรับ
ผู้บริโภคต่อไป
สุดท้ํายนี้RATI เชื่อว่ําภูมิปัญญําสํารส้มในเรื่องกํารระงับกลิ่นกํายที่มีมําตั้งแต่ดั้งเดิมนั้นมีประสิทธิภําพ ควํามปลอดภัย
ตํามแบบธรรมชําติที่ดีมํากอยู่แล้ว RATI จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่น ําวิถีภูมิปัญญําบรรพบุรุษไทย มําเล่ําใหม่ในยุคโมเดิร์น
จัดเรียงตาม :
แสดง :
ไม่พบรายการสินค้า

ABOUT  Beauticool.com

Beauticool.com คือ จุดหมายแห่งการสร้างประสบการณ์ ช็อปปิ้งเครื่องสำอางออนไลน์ ที่คูลที่สุดในประเทศไทย เว็บเครืองสำอาง ออนไลน์ ที่รวบรวม เครื่องสําอาง ทั้ง เคาน์เตอร์แบรนด์  น้ำหอม จากฝั่งอเมริกา ยุโรป รวมถึงแบรนด์ชั้นนำสุดฮิตจากฝั่ง เครื่องสำอาง เกาหลี และ เครื่องสำอาง ญี่ปุ่น กว่า1000 แบรนด์ มากกว่า 20000 รายการ สดใหม่จากทั่วทุกมุมโลก พร้อมให้สาวๆ สนุกกับการช๊อป เครื่องสำอางออนไลน์ น้ำหอม แท้ ในราคาคูลๆ เทียบเท่าซื้อ ร้านเครื่องสำอาง ราคาส่ง อย่างง่ายดายผ่านการ คลิก เว็บเครื่องสำอาง น้ำหอม ออนไลน์ ที่ปลอดภัยสูง เชื่อถือได้ ซื้อเครื่องสำอาง ได้อย่างสะดวก สบายใจ 

เว็บไซต์ เครื่องสําอาง Beauticool ท่านจะพบกับ เครืองสำอาง แบรนด์หรู อาทิเช่น เครื่องสําอางแบรนด์ LANCOME , เครื่องสําอางแบรนด์ LA MER , เครื่องสําอางแบรนด์ ESTEE LAUDER ,เครื่องสําอางแบรนด์ Laura Mercier ,เครื่องสําอางแบรนด์ MAC , เครื่องสําอางแบรนด์ Laneige ,เครื่องสําอางแบรนด์  SK-II , เมคอัพ collection ,เครื่องสําอางแบรนด์ SHISEIDO ,เครื่องสําอางแบรนด์ Sulwhasoo ,เครื่องสําอางแบรนด์ CLINIQUE , เครื่องสําอาง Illamasqua , เครื่องสําอาง THREE, เครื่องเครื่องสําอางแบรนด์ History Of Whoo , เครื่องสำอาง แบรนด์ Innisfree ,เครื่องสําอางแบรนด์ GUERLAIN ,เครื่องสําอางแบรนด์ JILL STUART , เครื่องสําอางแบรนด์ Benefit ,เครื่องสําอางแบรนด์ Tarte  รวมถึงแบรนด์สุดฮิต อย่าง เครืองสําอาง oriental princess,เมคอัพ URBAN DECAY Naked ,เมคอัพ CutePress, เมคอัพ Sleek ,เมคอัพ KMA ,แปรง เมคอัพ Real Techniques,L'Occitane , น้ำหอมผู้ชาย , น้ำหอม ผู้หญิง และแบรนด์ เครื่องสำอางค์ ชั้นนำอีกมากมาย  เครื่องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ แท้ , เครื่องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ขนาดทดลอง และ เครื่องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ แท้ ขนาดจริง ราคาประหยัด

 จึงทำให้สาวๆ ได้สนุกกับการช็อป เครื่องสำอางค์ และ บิวตี้ไอเทม แบรนด์เนมแท้ ในราคาที่คุ้ม และคูลที่สุด! และสะดวกที่สุดผ่าน เวปขายเครื่องสำอาง ที่ปลอดภัย โดยที่ไม่ต้องตั้งคำถามอีกว่า ซื้อเครื่องสําอาง เว็บไหนดี Beauticool ได้รับรางวัลชนะเลิศ e-Commerce Thailand Award  สาขา Beauty จึงเป็น เว็บขายเครื่องสําอาง เชื่อถือได้ อย่างแน่นอน จำหน่ายแต่สินค้าแท้ 100 % ซื้อเครื่องสำอาง ออนไลน์ เว็บไหนดี ไม่ต้องถามคำถามนี้อีกต่อไป พร้อมด้วยบริการ ช็อป ออนไลน์ เก็บ เงิน ปลายทาง เพื่อความสบายใจสูงสุดของท่าน

ทำไมราคาของ Beauticool จึงประหยัดกว่าเคาน์เตอร์ ?

Beauticool.com โดย บริษัท Beauticool Asia จำกัด เรามีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของแบรนด์และตัวแทนจำหน่าย โดยบิวตี้คูลเป็นช่องทางนึงในการกระจาย เครื่องสําอาง ให้แก่แบรนด์ดังๆต่างๆ มากมาย โดยบิวตี้คูลมีจุดเด่นในการนำเสนอ เครื่องสำอาง แบรนด์เนมแท้ ในราคาดีลสุดพิเศษ ในจำนวนจำกัด และเวลาที่จำกัด จึงทำให้สาวๆ ได้สนุกกับการช็อป เครื่องสำอางค์ และ บิวตี้ไอเทม แบรนด์เนมแท้ ในราคาที่คุ้ม และคูลที่สุด! และสะดวกที่สุดผ่าน เวปขายเครื่องสำอาง ที่ปลอดภัย โดยที่ไม่ต้องตั้งคำถามอีกว่า ซื้อเครื่องสําอาง เว็บไหนดี ,เครื่องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ราคาส่ง หาได้ที่ไหน ทั้งหมดง่ายอยู่แค่ปลายนิ้ว สาวคูลทุกท่านค่ะ Beauticool.com... ให้คุณสวย ราคาคูลๆ

https://www.beauticool.com
เพิ่มเพื่อน threplicarolex